مشخصات فنی دستگاه مدل کشور سازنده میزان کارکرد وضعیت دستگاه
دستگا ه کن وا یندر 98 دوکی یوبین پیچ ا نگلیس ا ستا رت
ا ره مویی صنعتی جهت برش پا رچه آ لما ن ا ستا رت
دستگا ه فیکسه مخصوص چا پ پا رچه آ لما ن ا ستا رت
دستگاه مخمل بافی آلمان ا ستا رت
دستگا ه مقا وم سنج نسا جی
دستگا ه تخت با ف آلما ن غرب ا ستا رت
دستگا ه تولید پا رچه ا ستریج آلما ن   ا ستا رت
دستگا ه با فند گی پا رچه سا ده با ف نیمه ا توما ت چک
خط تولید کتا ن
پرس تخت چا پ برگردا ن با ا بعا د 160×2 متر ایتا لیا ا ستا رت
دستگا ه چا پ ترا نسفر پا رچه
دستگا ه پشم زنی برقی مدل ECA1200ER روس
رول کن با ند زخم با ترا نس
قیچی برش ا نوا ع پا رچه با تیغ تسمه ا ی قا بلیت برش تا 30cm آلما ن اک
دستگا ه با فندگی نوا ر پرده با فی ایتا لیا ا ستا رت
دستگا ه تولید ورق کرکره و شا دولا ین کا نتینیوس ایرا ن نو ا ستا رت
با عرض 3 متر کا رگیر 1.5متر باظرفیت30تن در روز
خط تولید لوردرا په با برق 50 آ مپر عرض14.5 سا نت ایرا ن نو ا ستا رت
ظرفیت تولید 134 متر هر 4 سا عت
خط تولید پرد ه با فی با عرض 3 متر 1982 چک کارکرد کم ا ستا رت
خط تولید نسا جی آلما ن کارکرد کم ا ستا رت
ما شین الا ت نسا جی آ لما ن ا ستا رت
دستگا ه کشبا ف با ظرفیت 200کیلودر شبا نه روز
دستگا ه با فندگی نوا ر و رکا ب 7×4 سا نتیمتر ا ستا رت
دستگا ه نوا ر با فی از ا لیا ف پلی ا ستر و نا یلون ایتا لیا ا ستا رت
دستگا ه نوا ر پرد ه ژاپن ا ستا رت
خط تولید توری پنجره
دستگا ه با فندگی توربا فی و قیطا ن با فی ایتا لیا ا ستا رت
دستگا ه قیطا ن با ف 20 کله شیطا نکی
دستگا ه ریشه با فی و یرا ق با فی 7 شا نه ایرا ن
دستگا ه تور با فی و قیطا ن با فی 14 کله
خط تولید ترمه و ریشه مبل ا یرا ن ا ستا رت
دستگا ه جورا ب با فی کا مپیوتری و فا نتزی ا یرا ن ا ستا رت
دستگا ه جورا ب با فی مردا نه با دهانه ها ی مختلف ا یرا ن
دستگا ه جورا ب با فی زنا نه با ظرفیت 100جین درروز 1992 ا یتا لیا ا ستا رت
خط تولید جوراب بافی مردانه و زنانه دو سیلندر قطعات آلمانی 1375 ایران
دستگا ه چا پ و آ ها ر زن پا رچه
دستگا ه خشک کن پا رچه 10 غلطکی
ما شین آ لا ت پنبه پا ک کنی چین ا ستا رت
خط کا مل تصفیه پنبه با پرس 180 کیلویی آ مریکا ا ستا رت
ما شین آلا ت ضا یعا ت زنی ا لیا ف ا یرا ن
خط تولید پشم شیشه ا یرا ن
دستگا ه با زیا فت پنبه با پرس عدل بندی زمینی
دستگا ه دوبله پا رچه با عرض160 سوزن دا ر
دستگا ه رنگرزی پا رچه تریکو 6غلطکه با عرض 160
ا لمنتی با کا لندر و فینیش بخا ر
دستگا ه دوقلوی رنگرزی پا رچه 300کیلویی با حرا رت آ لما ن ا ستا رت
با لا ی 140 درجه
دستگا ه رنگرزی نخ
دستگا ه رنگرزی نخ پلی ا ستر با ظرفیت 45کیلو تا یوا ن اک
دستگا ه چا پ طا قه با عرض 160 تخت4رنگ 1381 ا یرا ن اک
ست کا مل خا مه شویی با خشک کن وکلاف شو
فینیش اینگ سولند600کشویی ا تا ق دا ر ثا بت ا توما ت
خط تولید رنگرزی با میز چا پ دستی آمریکا
دستگا ه خشک کن پا رچه
دستگا هها ی رنگسا زی با میکسر وآ سیا ب و موتور30اسب آلما ن
خط رنگرزی 500کیلویی آمریکا
خط تولید فرش ما شینی آ لما ن ا ستا رت
خط تولید فرش ما شینی 500 شا نه دوخط عرض320 1993 آ لما ن ا ستا رت
خط تولید فرش ماشینی 500 و 350 شانه 1993 آ لما ن در حد نو
خط تولید فرش عرض 4 متر 1994 آ لما ن
دستگاه ماشین موکت بافی عرض 5 متر با چسب زن ا نگلیس
دستگا ه چله پیچی برا ی فرش ما شینی آ لما ن ا ستا رت
چله پیچ عرض 2 متر دو طبقه تمام اتوماتیک با سرنخ 1600 بلژیک ا ستا رت
چله پیچ پنبه ایران ا ستا رت
خط تولید موکت با عرض 2متر ا یرا ن
استنتر با عر ض 2.20 هفت خانه با ا تا ق خنک کن چک ا ستا رت
همراه با فولا د و تنظیم برا ی پا رچه ها ی چها رخانه
استنتر و با فت موکت درجه 1 با فشا رها ی گوناگون
استنتر دو طبقه تکسیما عرض 2 متر با روغن داغ ژاپن
استنتر عرض 2 و 5/2 متر مدل 87 فاما تکس ژاپن ا ستا رت
گرد با ف یک رو 2002 آ لما ن ا ستا رت
گرد با ف ما یر آ لما ن ا ستا رت
گرد با ف فوکت دو رو 36 ا بزا ر ریزی 20
گرد با ف تک سیما 48 ا بزا ر ریزی 28 دها نه30 آ لما ن ا ستا رت
گرد با ف سه فا ز 360 یک رو 48 ا بزا ر 1983 چک ا ستا رت
گرد با ف با ریزی 20 روس
گرد باف دورو 36 ابزاره ریزی 20 دهنه
گردباف مایردودور با گیچ 24 ابزار آلمان ا ستا رت
گرد با ف مخمل 2000 ا یرا ن اک ا ستا رت
گرد با ف تکسیما با دها نه 20 ریزی 18و28 ا بزا ر آ لما ن
دستگا ه گونی با ف 11 عدد 11000 یا رد
گرد با ف گونی با فی 4ماکو دها نه 70 ا یرا ن در حد نو
دستگا ه با فندگی نوا ر و علا قه بندی ما رک REUS 2002 ا یتا لیا اک
دستگاه بافندگی ژاکارت باعرض 2 سانت 1989 انگلیس
ماشین آلات بافندگی شامل:نوار قیطان– سرمه – دوک زنی ا ستا رت
دستگا ه با فندگی را پیر با متعلقا ت سوئیس
ما شین نسا جی با عرض 90 1991 سوئیس
دستگاه بافندگی دابی 180 سانت – بوئین پیج و چرخهای صنعتی آلمانی
دستگا ه دانه زن تکسیما آلمان شرق
خط تولید ریسندگی انگلیس ا ستا رت
خط تولید ریسندگی 1 متری ایران
ماشین آلات ریسندگی شامل 4 لا کن – دوک کن – ماسوره پیچ  المانی
خط تولید ریسندگی : حلاجی – گاردینگ – فلایر- لوپن انگلیس
خط کامل ریسندگی و پنبه پلی استر
خط تولید ریسندگی آلمان کارکرد کم
ما شین ا لا ت نخ با فی فا نتزی با ما رک ولر آلمان ا ستا رت
دستگا ه نخ تا ب 32 کله چک ا ستا رت
دستگا ه نخ با ز کنی 12 کله کارکرد کم
نخ تابی دهنه 180 روس 5% ا ستا رت
دستگاه نخ دولا تابی مدل PU11 168 روتوری قط 56 میلی  متر بانخ 80 تا 20 1993 آلمان غرب
دستگاه نخ تاب - بوئین پیچ کله قندی آلمان غرب
دستگاه نخ برگردان دوک 17 سانت و نخ واکنی ژاپن
خط تولید نخ فرش ما شینی و موکت 1978 آلمان ا ستا رت
دستگا ه قرقره پیچ 24 کله نو ا ستا رت
دستگا ه دوک برگردان و انوا ع سیگا رت خیا طی
دستگا ه تولید ا لیا ف تو خا لی جهت تولید مجدد ا لیا ف روس ا ستا رت
ما شین بوکله 2002 کره ا ستا رت
خط تولید نخ بیلر با قا لب
دستگا ه تولید بند کفش با دستگا ه سوزنی 20 کله ایران
دستگا ه سنگ شور طرح آ لما نی ایران در حد نو
دستگا ه اپل زنی برقی با ا ره برش و قا لبها ی مربوطه
خط تولید دوک پیچی چک کارکرد کم ا ستا رت
دستگاه ولکمن 132 کله دولا تاب و لا کنی 12 کله آلمان ا ستا رت
خط کامل حلاجی با برداشت اتوماتیک وبا کله و تجهیزات 1987
خط تولید گونی چتایی ایتالیا کار کرده ا ستا رت
+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم آذر ۱۳۸۹ساعت 22:41  توسط محمد حسین ذوالفقاری | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
.:: خوش آمديد::.
این وبلاگ که با هدف آشنایی بازدیدکنندگانش در زمينه معدن -صنایع و مدیریت و ... و ارائه مطالب آزاد علمی و مهندسی جمع آوری شده از مقالات ، کتب و سایت های اینترنتی فعالیت
می کند توسط اینجانب محمد حسین ذوالفقاری فارغ التحصیل رشته معدن استخراج و صنایع تحلیل سیستم نوشته شده است .
=====================
مطالب خود راجع به موضوع وبلاگ ( مکانیک ) را به ایمیلم و هرگونه انتقاد ، پیشنهاد و..... رادر بخش نظرات ارسال کرده تا مطالبتان را در وبلاگ با نام خودتان و نظراتتان را در صورت تایید در وبلاگ قرار دهم.
=====================


برای جستجوی بهتر در وبلاگ حنما به آرشیو موضوعی مراجعه کنید.

خواهشمند است در صورت بروز هر گونه مشکل در مشاهده لینک های مربوط به آرشیو موضوعی حتما در بخش نظرات وبلاگ اعلام نمایید تا در رفع مشکل اقدام گردد.

مطالب این سایت از منابع گوناگونی جمع آوری شده اند که برخی از آنها منبع شان نامعلوم می باشد به همین دلیل اگر شخصی اعتراضی نسبت به مطلبی داشت در قسمت نظرات بگوید تا منبع آن را قرار دهم .

با تشکر

نوشته های پیشین
هفته چهارم بهمن ۱۳۹۲
هفته سوم بهمن ۱۳۹۲
هفته چهارم دی ۱۳۹۲
هفته سوم دی ۱۳۹۲
هفته دوم دی ۱۳۹۲
هفته دوم آذر ۱۳۹۲
هفته چهارم فروردین ۱۳۹۲
هفته اوّل آذر ۱۳۹۱
هفته چهارم آبان ۱۳۹۱
هفته سوم مهر ۱۳۹۱
هفته سوم شهریور ۱۳۹۱
هفته دوم شهریور ۱۳۹۱
هفته سوم مرداد ۱۳۹۱
هفته سوم خرداد ۱۳۹۱
هفته دوم خرداد ۱۳۹۱
هفته اوّل خرداد ۱۳۹۱
هفته سوم شهریور ۱۳۹۰
هفته اوّل خرداد ۱۳۹۰
هفته دوم اسفند ۱۳۸۹
هفته اوّل دی ۱۳۸۹
هفته چهارم آذر ۱۳۸۹
هفته دوم آذر ۱۳۸۹
هفته دوم آبان ۱۳۸۹
هفته اوّل آبان ۱۳۸۹
هفته چهارم مهر ۱۳۸۹
هفته اوّل مهر ۱۳۸۹
هفته سوم مرداد ۱۳۸۹
هفته دوم مرداد ۱۳۸۹
هفته اوّل مرداد ۱۳۸۹
هفته چهارم تیر ۱۳۸۹
هفته اوّل تیر ۱۳۸۹
هفته دوم خرداد ۱۳۸۹
هفته سوم اسفند ۱۳۸۸
هفته دوم اسفند ۱۳۸۸
هفته چهارم بهمن ۱۳۸۸
هفته دوم بهمن ۱۳۸۸
آرشيو
آرشیو موضوعی
تولید ناب
مهندسی صنایع
بازار یابی و مدیریت مشتری
صنعت گچ
عکس های معدنی
عکس های جالب
مهندسی معدن استخراج
مهندسی معدن اکتشاف
مهندسی نفت
علم مدیریت
مسایل روانشناسی
راز موفقیت
روانشناسی و مدیریت
آیا میدانید ؟؟؟؟
تست خود شناسی
طنز های مدیریتی
کانی شناسی و سنگ شناسی
معرفی نرم افزار معدنی
صنعت سیمان
اخبار معدنی
اخبار
آيين نامه اجرايي سازمان نظام مهندسي
تبریک و ....
منابع کارشناسی ارشد
پیوندها
امام خمینی (ره)
مقام معظم رهبری
دکتر محمد باقر قالیباف
ارتباط مستقیم با کربلا
پایگاه ملی علوم داده های زمین
مطالعات و پژوهشهای سیاسی
(ستاره شلمچه) شهید طوسی
اكتشافات پورفيري مس ـ طلا و اپي ترمال نقره ـ طلا
صنایع معادن استان خراسان
توليدات صنعتي و معدني
خانه معدن ایران
گروه بانك جهاني
توليدات صنعتي و معدني
بورس سنگ
وبلاگ شخصی رضا محمودی
اصول استخراج معدن
معدنچی
زمین شناسی دانشگاه چمران
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM